Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) Občine Dobje  se je sestal v četrtek,  25. februarja, na 5. redni seji, upoštevaje priporočila NIJZ. Soglasno so potrdil predlog proračun Občine Dobje za leto 2021, v segmentu, ki se nanaša na njihovo delovanje. V času corona razmer so njihove aktivnosti precej omejene, vendar se trudijo slediti nacionalnim akcijam ter jih vsaj delček prenesti v lokalno okolje. Redno naročajo preventivno gradijo, najbolj pa so se razveselili Elaborata presoje varnosti cest, za katerega so kandidirali na Javnem pozivu lokalnim skupnostim za sodelovanje pri razvijanju in pospeševanje preventivnih programov ter izvajanju nacionalnih akcij na lokalni ravni. Na seji je bil tudi župan Občine Dobje, g. Franc Leskovšek.

Zadovoljni s proračunom

V predlogu proračuna Občine Dobje, ki je trenutno v javni obravnavi, je za delovanje SPV namenjenih 550, 00 EUR. So se pa člani SPV pohvalno opredelili nad predlogom proračuna, saj je za namen projektne dokumentacije za pešpoti namenjenih 10.000 EUR, za pločnik s prehodom za pešce, ki bo zgrajen predvidoma v pomladanskem času, pa je namenjenih 26.500 EUR. Člani so opozorili še na nujnost čiščenja in urejanja bankin ob občinskih cestah, na skorajšnjo problematiko čiščenja rastja ob državni in ob lokalnih cestah, ter čiščenje vejevja na progah javnega in šolskega prevoza. SPV bo takoj, ko bodo razmere dopuščale, OŠ Dobje in  Policijsko postajo Šentjur, izvedel preventivno akcijo z delitvijo alkotesterjev.  V postnem času bodo objavili v preventivni namen intervju z občanom, ki že več desetletij ne konzumira alkohola.

 

SPV se zaradi omejenih sredstev za delovanje vsako leto trudi s prijavami na javne pozive, kjer so do sedaj uspešno pridobili več projektov, nazadnje so uspešno kandidirali za  Elaborat presoje varnosti cest v Dobju. SPV Dobje, Osnovna šola Dobje, Občina Dobje pri Planini in PP Šentjur se aktivno prizadevajo za izboljšanje prometne varnosti šolarjev OŠ Dobje. Šolarji na poti v in iz šole nimajo omogočene varne peš ali kolesarske poti. Elaborat prometne varnosti kvalitetno argumentira nevarnosti na šolskih poteh in podaja usmeritve za njihovo odpravo oziroma za izboljšanje, ter s tem omogoči šolarjem pravico do varnega prihoda v šolo, ki jim je danes precej onemogočena.

 

Elaborat kot zagovornik večje varnosti pešcev in kolesarjev v prometu

Izhajajoč iz elaborata so ceste v občini pretežno namenjene motornim vozilom in pešci, še posebej pa ranljivi udeleženci (šolarji in starejši občani), nimajo zagotovljene njim namenjene varne površine za hojo in kolesarjenje. Celotna občina premore ob regionalni cesti le cca 215 m dolg odsek ozkega hodnika za pešce med OŠ Dobje in parkiriščem nasproti Gostilne pri Olgi. Na vseh ostalih cestah pešec in kolesar uporabljata del vozišča in si ga morata podrejeno deliti z motornimi vozili.

 

Kot navaja uradni presojevalec, »je nesprejemljivo, da imamo ceste v občini Dobje namenjene le motornemu prometu in ne tudi varnemu prometu pešcev in kolesarjev. Naša širša skupnost mora zagotoviti predvsem prioritetno prometno varne ceste za ranljive prometne udeležence – otroke in šolarje, starejše in invalide. Narediti ceste izključno le za motorni promet je za našo skupnost nesprejemljivo in predlogi v občini Dobje bodo zasledovali cilje omogočanja varnega prometa pešcev in kolesarjev v povezavi s hojo šolarjev OŠ Dobje«.

SPV si je na seji zadal, da bodo v srednjeročnem obdobju sledili zaključkom elaborata ter jih uporabili kot strokovno podlago za izboljšave. Začetki odprave nepravilnosti se zrcalijo že v proračunu za leto 2021.

 

mag. Natalija Plemenitaš Fuchs, predsednica SPV Občine Dobje