Dne 25. maja smo organizirali spletni dogodek za predstavnike občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in sicer na temo "Umirjanje hitrosti v naseljih za večjo varnost pešcev in kolesarjev". V okviru delavnice smo skupaj preko 40 udeležencem predstavili problematiko hitrosti na lokalni ravni ter nujnost usklajevanja različnih ukrepov za zmanjšanje hitrosti na lokalni ravni predvsem znotraj naselij. Prispevke so pripravili ga. Mateja Markl, vodja Sektorja za preventivo in vzgojo v v cestnem prometu na AVP, ki je med drugim predstavila kratko analizo stanja in predvsem možnosti, ki jih imajo lokalne skupnosti glede preventivnih aktivnosti vezanih na problematiko hitrosti. Sledil ji je g. Miha Podgoršek, presojevalec varnosti cest, ki se je v zanimivi  predstavitvi dotaknil predvsem ustreznega pristopa lokalnih skupnosti do infrastrukturne problematike in hkrati predstavil zanimive in možne rešitve različnih ukrepov iz prakse, tudi iz občin, ki so sodelovale na dogodku.

   

Zadnji je svoj prispevek predstavil g. Murkovič, ki se je osredotočil predvsem na projekt »Vi vozite«, ki ga je že celo desetletje nazaj zastavila in v praksi udejanjila ga. Vesna Marinko. V predstavitvi je bila poudarjena koristnost projekta in  uporabnost informacij, ki jih pridobimo iz prikazovalnikov hitrosti ter na podlagi le teh nadaljnjo možno ukrepanje.  

Med udeleženci se je na koncu razvila konstruktivna diskusija ter izmenjava dosedanjih izkušenj, prav tako v okviru končne ankete udeleženci ocenjujejo delavnico na splošno kot zelo potrebno in dobrodošlo.