Naloge in organiziranost

Avtor: AVP

Naloge občinskih SPV

Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opravljajo naslednje naloge:

- ocenjevanje stanja varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni

- predlaga organom lokalne skupnosti v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za       njihovo izvajanje

- koordinirajo izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa

- sodelujejo in skrbijo za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev v prometu

- izdajajo in razširjajo prometno-vzgojne publikacije in druga gradiva, pomembna za preventivo in vzgojo v               cestnem prometu na lokalni ravni

Strokovne naloge in tehnično podporo za občinske SPV zagotavlja uprava lokalne skupnosti.

 

Organiziranost

Na podlagi analize je 42% občinskih SPV ustanovljenih kot posvetovalno telo župana, 33 % ter dodatnih 26 % pa deluje kot organ lokalne skupnosti ali občinskega sveta. Večina opredeluje delovanje, sestavo občinskega SPV in poslovanje v občinskih Odlokih. 

Občinski sveti za preventivo so večinoma sestavljeni iz predstavnikov vzgojno-izobraževalnih zavodov, Policije, pristojnih občinskih oddelkov za promet, upravljavca cest, predstavnikov lokalnih nevaldnih organizacij itd. V okviru občinskega SPV se lahko oblikujejo posamezne komisije za psoamezna področja delovanja: tehnična komisija, komisija za vzgojo in izobraževanje, komisija za akcije itd.  

Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sodelujejo z Javno agencijo RS za varnost prometa in Ministrstvom za infrastrukturo. Prav tako se občinski SPV povezujejo med seboj, na regijski ali medobčinski ravni. V nekaterih primerih obstaja tudi medobčinski SPV, ki pokriva več občin.